A NEOKATEKUMENÁLIS ÚT


Neokatekumenátus_embléma

A Neokatekumenális út 1964-ben, Madridban Palomeras Altas barakkjainak indult el, ahová Francisco (Kiko) Argüello költözött, hogy együtt éljen az ott lévő – a társadalom által kivetett – rendkívül nyomorult emberekkel. Később csatlakozott hozzá Carmen Hernandez. A velük élő szegények kérésére Jézus Krisztus evangéliumát kezdték nekik hirdetni.

Az idő múlásával ez a kerügma az „Istenszava – Liturgia – Közösség” által formált három lábon nyugvó kateketikai szintézisben öltött testet azzal a céllal, hogy az embereket a testvéri közösségre és érett hitre vezesse.

Ez az új tapasztalat a II. Vatikáni Zsinat által ébresztett megújulásból indult el.

Az Út a püspökök és plébánosok szolgálatában áll, mint a keresztség újrafelfedezésének és a hit állandó nevelésének útja.

Az Út – amely a plébániákon különböző korú és társadalmi helyzetű emberekből álló kis közösségekben halad – végső célja, hogy a híveket fokozatosan a Jézus Krisztussal való bensőséges kapcsolatra vezesse. Így válhatnak az Egyház aktív tagjaivá és az Üdvözítő örömhírének mindenütt hiteles tanúivá.

Ebben a szekularizált világban fontos lehet a szentségi pasztorációból az evangelizációs pasztorációba való átmenet a plébánián.

Sokan vannak azok, akik már nem akarnak templomba menni, mert nem ismerik a Katolikus Egyházat, mint az üdvösség helyét mindenki számára.

Minden ember, akár már gyermekkorában meg is volt keresztelve, vagy teljesen szekularizált, és nincs is megkeresztelve, kaphat - az Egyházon belül - egy nevelést a felnőtt keresztény hitre, mert az Út egy beavatás a felnőtt keresztény hitre, ahol felfedezhetik a Katolikus Egyház kincseit.

Az Út egy gyümölcse a "Missio ad Gentes", az Egyház világban való jelenlétének egy új formája, ahol 3-4 család gyerekekkel, 2-3 egyedülállóval és egy pappal – elhagyva eddigi otthonukat - elköltöznek egy teljesen szekularizált környezetbe, hogy ott éljenek az Istentől és Egyháztól távollévő emberek között, mint keresztény közösségek és további közösségeket alkossanak. Ezek a közösségek a bennük élő Isten Szeretetét és az Egységet mutatják a körülöttük élő embereknek:” Legyenek mindnyájan egy, amint mi egy vagyunk,... amint te Atyám bennem vagy és benned!”

Magyarországon már öt  "Ad Gentes" missziós közösség él, kettő Budapesten,  egy-egy közösség Miskolcon, Egerben és Debrecenben..

Az Út a nevét – Neokatekumenális Út – 1969-ben az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációtól kapta.

Ma már 5 kontinens 120 országában elterjedt pasztorációs formáról beszélhetünk. Az elmúlt esztendőkig 16 700 közösség működött az egész világon – 5000 plébánián, 880 egyházmegyében. Magyarországon a Neokatekumenális Út 1983 óta van jelen, a – II. János Pál pápa által meghirdetett – Szűz Mária-évben érkezett. Azóta 9 egyházmegyében 16 plébánián 40 közösség él.

 

Az Út a helyi püspök engedélyével, felnőtteknek szóló katekézissel indul, és csak ott, ahol a helyi egyház plébánosa kéri. A heti kétszeri találkozások alkalmával a keresztség magját 3 pillérre támaszkodva – az Istenszava, Liturgia és Közösség – segítik kicsírázni.

Ma már gyakorlattá vált az is, hogy az egyes plébániákon induló katekézisek előtt a régebben járó testvérek kettesével házról házra járva személyesen hívják az embereket a plébánián induló katekézisekre. Ezekben a missziókban különleges módon tapasztaljuk országszerte, hogy az emberek bizalommal fordulnak a Katolikus Egyházhoz ezen a karizmán keresztül.

Mint élő hagyomány, minden ifjúsági világtalálkozó után az utat vezető katekéták hívására hivatásébresztő katekézisen veszünk részt. Hasonló hivatásébresztés történik minden egyházi év kezdetekor a Nemzeti Találkozókon is, megvalósítva a hivatások támogatásának pasztorációs célját.

Ennek a tevékenységnek tényleges gyümölcse a „Redemptoris Mater” szemináriumok létrejötte. Az egész világon ma már több mint 100 ilyen szeminárium működik

- most már Magyarországon is van, Egerben - ahol a papjelöltek a Neokatekumenális Út közösségeiben való részvétellel a nevelés folyamatának sajátos és alapvető elemével találkoznak, ugyanakkor felkészítik őket az „Isten egész népét szolgáló valódi papi választásra, a papság testvéri közösségében.”

2008. május 11-én, a Laikusok Pápai tanácsa határozatban kimondta a Neokatekumenális Út Statutumának végleges jóváhagyását és egyben a Neokatekumenális Utat hivatalos jogi személlyé nyilvánította.

2011. január 16-án XVI Benedek pápa az Úton „Irányítás a Katekéta Csoportoknak” nevezett tanításokat „KATEKÉTIKAI DIREKTORIUMNAK” nyilvánította.

2012. január 20-án - a pápai kihallgatáson - Clemens püspök úr, felolvasta a Laikus Kongregáció azon jóváhagyását, melyben a Neokatekumenális Út összes liturgiáját engedélyezik, melyek a hit növekedésének különféle szakaszait kísérik el.

Legutóbb, 2015 februárjában Ferenc pápa 27 új Misszio ad Gentes közösséget küldött pápai áldással a világ különböző országaiba. Magyarország mindhárom Misszió ad Gentes Közössége pápai áldással érkezett hozzánk, hogy evangelizáljon.

 

 

A Neokatekumenális Út vezetői Magyarországon:

Anna Mária Federici, Davide Mazzoni atya és Andrew Sziklay Kelly

 

Levélcím:

Walton Gusztáv címén:

1027 Budapest, Fő utca 75. III.2.

e-mail: walton.gusztav1@gmail.com