CURSILLO

A Cursillo története

A Cursillo gyökerei az 1936 és 1939 közötti véres polgárháborút épphogy túlélt Spanyolországba,
Mallorca szigetére nyúlnak vissza. A háború hatására morálisan szétzüllött ország lelki megújulásának elősegítésére az Egyház nagyszabású ifjúsági zarándoklatot szervezett Santiago de Compostelába, Szent Jakab sírjához. A zarándoklat vezetőinek rövid tanfolyamokat (ez a spanyol cursillo szó jelentése) szerveztek papok és világiak vezetésével. Az egyhetes tanfolyamok alapvető célja az volt, hogy a résztvevők lelki élete erősödjön. A zarándoklat után sokakban felmerült a kérdés, hogy mi lesz ezután? Hogyan lehetne megőrizni a tüzes zarándoklelkületet a mindennapokban? A választ a Gondviselés egy fiatal világi, Eduardo Bonnin személyében adta meg, aki felismerte, hogy az egész keresztény élet zarándoklat, amelyben egymást lelkesítjük és segítjük az úton. Alapgondolata az volt, hogy a világot és az embereket nem a szervezetek, intézmények mozgatják, hanem sokkal inkább a közvetlen környezet, amelyben az emberek élnek. A környezetet kell megváltoztatni. Nem tanítani, meggyőzni kell az embereket, hanem életünkkel, barátságunkkal vonzóvá tenni ezt az életformát. Bonnin és társai a módszert úgy dolgozták ki, hogy az elérhető legyen a különböző társadalmi és kulturális rétegeknek, hívőknek és hitetleneknek egyaránt. Amit ma Cursillónak nevezünk, egyformán történik a világ minden táján, úgy, ahogy Bonnin és barátai a Szentlélek segítségével megálmodták.

Mi a Cursillo?

A Cursillo tulajdonképpen az élet zarándoklatként való megélése. Szűkebb értelemben apostoli eszköz, és mint ilyennek ugyanaz a célja, mint az Egyház egészéé: hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát. Ami sajátossá teszi, az annak vizsgálata, hogy hol tudunk maradandó hatást kifejteni a világra. Mi Jézus azon tanításából indulunk ki, mely szerint „Isten országa köztetek van”, vagyis az emberek közötti szeretetkapcsolatokban. Minden embernek, így a kereszténynek is szüksége van társakra, őszinte baráti kapcsolatokra, amit kis közösségben könnyebben megtalál. Csak valódi közösség támogatásával tudjuk megvalósítani küldetésünket, hogy a társadalommal megismertessük a kereszténységet. Ha fel akarjuk kínálni a világnak azt a lehetőséget, hogy a keresztény életet és az ebből fakadó méltóságot válassza, akkor ehhez örömteli életünk példáját kell megmutatnunk. A Cursillo mint lelkiségi mozgalom célja éppen az, hogy megmutassa az embereknek a keresztény lét örömét. Olyan embereket keres, akik a társadalom összetartói, mozgatói és az evangélium, a megváltás közvetítői.

A Cursillo mindenkit hív, aki a közösség meghatározó egyéniségévé válhat, aki ott teljesíti küldetését, ahol él és dolgozik, nem válogat a különböző társadalmi rétegek, nemek vagy életkor szerint. Habár munkánk a „világhoz” köt, mindig és mindenütt az egyházat képviseljük, Krisztust akarjuk elvinni azokra a helyekre, ahová más módon nem jutna el. A Cursillo csak akkor kezdi el működését egy egyházmegyében, ha tevékenységére a megyéspüspök áldását adta. Az egyébként világi vezetésű mozgalom egy püspök által kinevezett lelkivezető révén állandó kapcsolatban van az Egyház apostoli közösségével.

Kereszténységünk a világban: Behatolhat-e a kereszténység világi életünk számtalan területére? Megélhet-e ott? Növekedhet-e? Áthathatja-e a világot gyümölcsözőbben és korszerűbben, mint régen? Mi úgy gondoljuk, hogy igen. A Cursillo egy módszert mutat és ad át, amely által lelkiségünk fejlődhet. Olyan utat kínál, amely élhető és megosztható mindenkivel, akik folyamatosan Istennel akarnak élni.

Kiket vár a Cursillo? Mindazokat, akik felelőséget éreznek az életük iránt, akik nyitottan, elkötelezetten akarják élni kereszténységüket. A vallásukat kevésbé ismerőket vagy azt rendszeresen nem gyakorlókat is hívjuk. Az ideális életkor 25–65 év, mert az aktív életet élő embereket próbáljuk megszólítani. A hétvége egymásra épülő témái miatt nagyon fontos, hogy a résztvevők a 3 nap teljes egészén legyenek jelen. Ettől eltérni nem tudunk.

A pápák és a Cursillo

A pápák a Cursillo terjedését megalakulása óta nagy rokonszenvvel figyelték. 1963-ban, VI. Pál pápa Szent Pál apostolt nevezte meg a Cursillo védőszentjeként. „A keresztény tanításnak ez a módszere máris nagyszámú hívőre kiterjedt és bőséges gyümölcsöket hozott, melyek: a keresztény családi élet megújítása, a plébániák élővé tétele, hűséges kötelességteljesítés a magán- és közügyek terén”. II. János Pál pápa pedig ezzel az üzenettel fordult a Cursillo tagjaihoz: „Hálát adok az Úrnak az adományok és a világosság bőségéért,
amely rajtatok keresztül kiárad az emberekre... Ha a földkerekséget felkészítettétek a kegyelem elfogadására, akkor a cursillók által sok testvérnek felkínálhatjátok az Úrral való találkozás intenzív, felszabadító és örömteli élményét. Legyetek tehát mindig eleven élesztő kovász! A harmadik krisztusi évezred küszöbe és az újraevangelizálás sürgető kényszere, főleg a missziós tevékenység találjon Bennetek olyan elkötelezett emberekre, akikben új tűz lobog, és akiket eltölt a legmegfelelőbb módszer. Hordozzátok Jézust minden környezetben, és így mutassátok meg a távollevők számára az irgalmas Atya arcát és megújult egyházélményeteket.” (1995. május 6.)

 
A Magyarországi Cursillo Mozgalom lelkivezetője Dr. Székely János püspök (szekely@martinus.hu). Világi vezetője Fabók Györgyné Ildikó (fabok.gyorgyne@gmail.com).