KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS


A Katolikus Karizmatikus Megújulás kezdetei

 

1967. februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Pittsburgh-i (USA, Pennsylvania) Duquesne Egyetem diákjainak és tanárainak egy csoportja. A város melletti kis lelkigyakorlatos házba visszavonulva az a vágy élt szívükben, hogy maguk is megtapasztalják azokat a kegyelmeket, amelyek az első Pünkösd idején jellemezték az ősegyházat. Teológiai nyelven: hogy a Lélek hatékonnyá tegye bennük a keresztség és bérmálás kegyelmeit. Hatalmas volt bennük a lelki szomjúság, hitték, hogy Isten meghallgatja kéréseiket és cselekedni fog. Ami történt, mégis felülmúlta várakozásaikat: február 18-án este a Lélek ereje eltöltötte őket, mint egykor az apostolokat. Személyesen tapasztalták meg, amiről Szent Pál írt: „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélekkel” (Róm 5,5). Lelkesen dicsőítették a Teremtőt, kitárt karral imádkoztak, s a legkülönbözőbb kegyelmi adományok (karizmák) léptek fel közöttük. Imaéletük megújult és hatalmas vágy ébredt bennük, hogy továbbadják az Örömhírt, hirdessék Krisztus evangéliumát!


A Megújulás, emberről emberre, közösségről közösségre terjedt, s néhány év alatt bejárta mind az öt kontinenst. 1975-ben VI. Pál pápa így jellemezte a karizmatikus megújulást, annak harmadik nemzetközi vezetői találkozóján: „hatalmas esély az Egyház és az egész világ számára”. A kezdetektől eltelt több, mint 50 év alatt a világ közel százötven országában mintegy kétszázmillió ember tapasztalta meg életében Jézus közelségét a Megújulás által.

 

A Katolikus Karizmatikus Megújulás és az Egyház

 

A Megújulás egyik legfontosabb jellemzője az Egyházhoz való hűség. Tanítása nem tartalmaz új tanokat. Közösségei és tagjai alávetik magukat a mindenkori pápának és püspököknek, fontosnak tartják és igénylik a lelkipásztorok segítő közreműködését.
    II. János Pál pápa 1992. március 14-én Rómában, a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Tanácsa tagjaihoz intézett beszédében így szólt a Megújulásról: „A II. Vatikáni Zsinat után hamarosan megjelenő Megújulás a Szentléleknek egy igen különleges ajándéka volt az Egyház számára. Jel volt, amely sok katolikusnak azt a vágyát fejezte ki, hogy – mint az Atya fogadott fiai és leányai – még teljesebben élhessék meg a keresztségből fakadó méltóságukat és elhivatottságukat, hogy a mélyebb egyéni és csoportos imákon keresztül megismerhessék Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek megváltó erejét, és hogy – ugyanannak a Léleknek a fényében olvasva a Szentírást, Aki azt sugalmazta – követhessék is annak tanítását.”

 

A Megújulás fő jellemzői:

 

– Személyes hit Jézus Krisztusban, a feltámadott Úrban és Megváltóban. Ez a hit  tudatos döntésben (megtérés), és az Evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.


– A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonnyá válik a gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelme, s amelyben ki-ki átélheti személyes Pünkösdjét. (Ezt bibliai kifejezéssel Szentlélek-keresztségnek is nevezik.)


– A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az Egyház szolgálatára.

 

– Dicsőítés és intenzív imaélet, mint minden szolgálat alapja.

 

– Közösségi létforma, amely Krisztus tanítványainak természetes életállapota, a fejlődés, osztozás, testvériség, imádság és szolgálat helye és kiindulópontja.

 

– Evangelizáció, tanúságtétel, amelynek egyéni és közösségi formáit buzgón gyakorolják.


– A Szentírás, az Eucharisztia és az intenzív szentségi élet középpontba állítása.

 

A Katolikus Karizmatikus Megújulás Magyarországon

 

Hazánkban a Karizmatikus Megújulás története az 1970-es évekre nyúlik vissza, ekkor alakultak az első közösségek, főként megújult papok körül. Ekkoriban még jellemző volt a „földalatti” működés, hiszen nagyobb nyilvános összejövetelekre nem volt mód, sőt, a kiscsoportoknak is ajánlatosabb volt magánházaknál találkozni.


1989-től változott a helyzet, olyan lehetőségek adódtak, melyek pár évvel korábban még merész álomnak tűntek: kórházlátogatás, börtönmisszió, alkoholbetegek mentése, könyvek, újságok kiadása. Az imacsoportok visszatértek a plébániákra, s már nemcsak egyénileg, hanem közösségként is segítették az őket befogadó papok munkáját.


1992. őszén megrendezték Budapesten az első Országos Karizmatikus Találkozót, ahol több ezer katolikus testvér közösen dicsőítette az Urat, imádkozott, leborult az Oltáriszentség előtt, tanítást hallgatott, s részt vett Krisztus legnagyobb áldozatának bemutatásán, a szentmisén. Azóta is évről évre országos találkozó keretében jönnek össze a Megújuláshoz tartozó közösségek tagjai. Ezek célja egyrészt az, hogy a hazánkban és a határon túl működő közösségeknek, imacsoportoknak találkozási lehetőséget nyújtson, alkalmat teremtsen a megerősödésre, feltöltődésre; másrészt, hogy a kívülállók, érdeklődök, keresők meghallhassák az Örömhírt, s kapcsolatba kerülhessenek élő közösségekkel.

 

A rendezvények szervezője a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, mely a vatikáni ICCRS (Nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulás Központja) buzdítására jött létre, s melynek tagjai (jelenleg kb. 80 fő) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjainak, illetve szolgálócsoportjainak küldöttei. Ők választják a nyolc tagú Nemzeti Szolgáló Bizottságot, melynek feladata a Megújulás központi programjainak szervezése, a közösségek tovább fejlődésének elősegítése, a köztük lévő kapcsolatok megerősítése. 2017. májusában az Országos Tanácsban képviselt közösségek tagjai megalakították a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségét, amely a közös fellépés és az együttműködés szorosabb formáit teszi lehetővé, s amelynek Szabályzata hamarosan a Magyar Katolikus Püspöki Kar elé kerül. A Szövetség tiszteletbeli elnöke Varga László megyéspüspök atya. A Nemzeti Szolgáló Bizottság jelenlegi elnöke Kunszabó Zoltán állandó diakónus.

 

Ma több, mint százhúsz katolikus karizmatikus közösségről tudunk az ország határain belül, de Erdélyben is rendkívül jól szervezett, és sok közösséget tömörít a magyar nyelvű Megújulás. Ezen kívül Szlovákiában és a Vajdaságban is léteznek magyar nyelvű karizmatikus közösségek.


A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás irodájának címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178., C lépcsőh., fszt. 35.
Email:
karizmatikusiroda@gmail.com

Honlap:www.mkkm.hu

Mobil: +36 30 860 29 10