MÁRIA LÉGIÓ

A Mária Légió 1921. szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének vigíliáján alakult Írországban, Dublinban. Frank Duff volt az, aki összehívta társait, azzal a céllal, hogy valami nagyot, nemeset tegyenek Jézusért, az emberekért.
     Magyarországon a II. világháború előtt már volt ilyen szerveződés, de a kommunizmus idején mint minden, tiltott volt. A 90-es évek elején alakult újra egy lelkes osztrák világi fiatalember – azóta bencés pap – munkája nyomán.
     A Mária Légió mint világi apostolokból álló szervezet az Egyház rendjébe illeszkedve, mindig a helyi plébános beleegyezésével, őt segítve működhet. Ez a legelső és legfontosabb feladata, vagyis, hogy az amúgyis túlterhelt papok válláról vegyen le a terhekből, az atyák jobbkeze legyen.
     Minden csoport feltétlenül egy már működő szervezet segítségével jöhet létre, annak támogatásával, s a későbbiekben is a többi csoporttal való állandó kapcsolattartással.
     A Mária Légió tagja lehet bárki: nemre, családi állapotra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül, ha egyházilag rendezett életet él. Egy a fontos, hogy érezze: nem elég imádkozni, tenni kell, apostolkodni kell, hisz ez minden megkeresztelt egyén keresztségi kötelessége is.

Kétfajta légiós tagság létezik:
     – aktív tagok, akik heti rendszerességgel kapcsolódnak be a légió apostoli tevékenységébe. Párosával, akárcsak annak idején az apostolok, heti 1–2 óra (általában a plébánossal megbeszélt) apostoli munkát vállalnak.
     – segítő (auxiliárius) légiósok, akik naponta 5 tized rózsafüzér és imalapunk, a Tessera elimádkozásával imáikkal esdik ki az égiektől a kegyelmeket az aktív tagok munkájához.

Az aktív tagok hetente egyszer összeülnek a Mária Légió egész világon azonos kézikönyvének szabályai alapján megtartandó ülésre. A tagok által kiválasztott elnök vezetésével kb. másfél órai időtartamban találkoznak, mely során elimádkoznak 5 tized rózsafüzért, a Tessera imádságait, megbeszélik az előző időszakban végzett apostoli munka tapasztalatait, s az újabb feladatok kiosztására is sor kerül. Amennyiben van lelkivezetőjük, ő egy pár perces elmélkedést tart a számukra. Az ülésen – praesidiumon – elhangzott fontosabb információkat az írnok lejegyzi, így a csoport tevékenysége folyamatosan követhető. Nagyon szép szokás, hogy „igent” mondanak a Szűzanyának, ahogy ő igent mondott, mikor Gábriel arkangyal által Isten a világ legnagyobb ajándékával lepte meg: ő lehetett a születendő Messiás édesanyja. Ők is mindig igent akarnak mondani, amikor őrangyaluk indíttatására embertársaik mellé állnak, hogy a Szűzanya vezetésével, a Szentlélek erejével apostolkodjanak.

 

A Mária Légió célja

Az egység és a szeretet jegyében, kézikönyvünk előírásait szeretettel betartva törekedjünk Krisztus ügyét szolgálni Szűz Mária segítségével. Hisz a Légió szelleme egyszersmind a Szűzanyáé. Szűz Mária által mindenkit egy lépéssel közelebb akarunk vezetni Jézushoz a szentségek vétele útján. Vagyis a lelkek megmentése, az Egyházba, Istenhez vezetése a cél.

 

A Mária Légió tevékenységi köre

Óvodás, kisiskolás gyerekek számára játékos, imádságos együttlétet: „Názáret” csoportot alakítunk. E csoportokat tizenéves fiatalok is ügyesen vezetik. Nyaranta táborokat szervezünk számukra, ahová a hittel még nem találkozott társaikat is elhozhatják. Több gyerek találta már meg így a hithez vezető utat. De vannak, akik bejárnak iskolákba, fogyatékosok intézeteibe, s ott imára, énekre tanítják a gyermekeket.
    Az ifjúsági csoportok tagjainak fő feladata, hogy saját családjukban, iskolatársaik, barátaik között tegyenek tanúságot életük példájával, hitük megvallásával, s aktívan közreműködjenek a szentmiséken. Ők is rendszeresen összejönnek, a felnőtt légiósokénál kötetlenebb imaórára.
    A felnőtt praesidiumok tagjai főleg plébánosi felkérésre végzik önkéntes apostoli munkájukat. Felkeresik a megkeresztelteket, megbérmáltakat, s azokat, akik a szentségek felvétele után elmaradtak a templomból. Imacsoportokat vezetnek, felnőtt korú istenkeresők részére hitről beszélgető, ún. Patrícius-köröket vezetnek.

Idős, beteg, egyedülálló embereket látogatunk meg otthonaikban, szociális otthonokban. Kórházakban, elfekvőkben lévőknek nyújtunk lelki vigaszt.
     Foglalkozunk mentális problémák miatt pszichiátriai kezelésre szoruló emberekkel. Személyes lelki beszélgetéssel készítjük fel a betegeket a szentségek vételére, szentmisére hívjuk őket. Többen közülünk áldoztatási joggal is rendelkeznek. Fontos a helyes útról eltévelyedettekkel való beszélgetés. Így a börtönpasztoráció, a hajléktalanokkal való foglalkozás. Az utcalányokkal is szóba elegyedünk, megpróbáljuk visszaterelni őket a helyes útra. Időnként utcai apostolkodást szervezünk, amikor egy-egy településen – a plébános úr kérésére – akár több napon át is igyekszünk megszólítani az embereket. Sokfelé, főleg faluhelyen, temetés előtt rózsafüzér imával búcsúztatjuk az eltávozottakat, az útszéli kereszteket rendben tartjuk.

Aktívan részt veszünk a tisztaságra nevelési mozgalomban, melyben az imaháttér biztosítása mellett elkészítettük és terjesztjük a tisztaság gyűrűt, melynek egyszíves változatát többnyire fiatalok viselik: "Az igaz szerelem megvár!" jeligével. Kétszíves változatát viselők a tiszta élet mellett felajánlják magukat a "Két legszentebb szívnek, vagyis Jézus és Mária szeplőtelen szívének."

Szervezetten imádkozunk a családban gyermeket váró szülőkért és magzataikért, de a lelki adoptálást – a meg nem született, abortusztól veszélyeztetett magzatokért – is terjesztjük.
     Imaórákat, engesztelő virrasztásokat vezetünk. Ez mind lelki és nem anyagi jellegű segítségnyújtás. A fizikai munkából is kivesszük részünket a plébániákon, minden olyan munkában, amit világi személy elvégezhet. Sok helyütt a légiósok irodáznak, takarítanak, oltárt díszítenek, vasalnak.
     Amikor bármilyen apostoli munkába belekezdünk, imádkozunk, majd meglátogatjuk a megbeszélt helyet. Utána megköszönjük az égieknek a kapott kegyelmeket. Sokszor csak ámulunk, hogy lelkileg milyen nagy élményeket élünk át egy-egy beszélgetés kapcsán. Azért megyünk, hogy adjunk – mindig csak lelki beszélgetést, tilos az anyagi szolgáltatás bármilyen formája – s milyen sokat kaptunk!

A Mária Légió munkája sokkal gazdagabb, hiszen minden egyházközségben más és más a lehetőség és az igény az apostolkodásra. Soha nem erőszakkal, hanem vezetőnk, Szűz Mária példáját követve szelíden, gyengéd szeretettel közelítünk a megszólított emberek felé.

Úgy tartjuk, hogy a legnagyobb magyar légiós – bár akkor még nem volt ilyen szervezet – Szent István király volt.

A Mária Légió megalakulása óta minden pápa apostoli áldását adta a légió munkájára. Nagy példaképünk Szent II. János Pál pápa, aki nagyra becsülte a Mária Légió munkáját, s többször ösztönözött az apostoli munka kiterjesztésére. Ő maga is gyakorolta a Grignon Szent Lajos féle Tökéletes Mária tiszteletet, mely a Mária Légiónak is lelkiségi alapja.

Minden hónapban összeül a Mária Légió vezetősége, hogy megtárgyalja, segítse az országban működő, illetve az országhatáron túli magyarok lakta területek légiósainak munkáját, akik ezeken az összejöveteleken csoportjaik munkájáról rendszeresen beszámolnak. Az aktív apostolkodó csoportok száma: kb. 250 (állandó növekedésben), átlagban 8–12 fővel – Erdély, Kárpátalja magyarlakta területeinek egy része is ide tartoznak. A segítő (imádkozó, auxiliárius) légiósok száma több ezer fő. Az általunk alapított és már jól működő parciumi csoportokat (149 csoport) a felsőbb ír testület önállóvá tette és közvetlenül Írországhoz csatolta.

 

    Központ: Budapest, Szent István-bazilika, Hercegprímás u. 5.
   
    Régia elnöke: Lindmayer Antalné
    Cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 44.
    Tel.: 06-20-325-8794
    E-mail: marialegiom@gmail.com

    Lelkivezető: Zahar Béla plébános
    Cím: 3060 Pásztó, Múzeum tér 2.
    Tel.: 06-30-963-6799