MÁRIA MŰVE
(FOKOLÁRE MOZGALOM)

A XX. század közepén, 1943-ban az olaszországi Trento városában született lelkiségi mozgalom (a focolare jelentése: családi tűzhely), amelyet a Katolikus Egyház később Mária Műve néven fogadott el.

Alapítója, az olasz tanítónő, Chiara Lubich a II. világháború alatt első társnőivel az óvóhelyen a Szentírás olvasása közben fedezte fel, hogy Isten végtelen szeretetére úgy válaszolhatnak, ha az Evangélium igéit tettekre váltják. Megértették, hogy a sokszor hallott szavak új, egyedülálló, egyetemes, mindenkihez szóló üzenetet hordoznak. Az Igét élve teljesen megváltozott az életük, sőt, egyre többen csatlakoztak hozzájuk.

Mindnyájan megtapasztalták, hogy az Evangélium igaz, és Jézus – aki ott él az Őt és egymást szerető emberek közösségében – napjainkban is beváltja ígéreteit. Ezért sokan úgy érezték, hogy nem annyira egy mozgalommal, hanem a közöttük élő Jézussal találkoztak.

Több evangéliumi idézet jellemzi ezt az időszakot.

• Jézus szavára: „Kérjetek, és adnak nektek” (Mt 7,7; Lk 11,9) – kértek a szegények számára, és Isten mindannyiszor elárasztotta őket minden jóval, amit elvittek azoknak, akik szükséget szenvedtek. Így Trento szegénynegyedének felszámolásához is hatékonyan hozzájárultak.

• „Adjatok, és adnak majd nektek is” (Lk 6,38) – olvasták egy nap. Odaadták a rászorulóknak, amijük csak volt, és a sokszorosát kapták vissza.

Bár az egész Evangélium elbűvölte őket, Jézus néhány igéje különösen meghatározó volt számukra. Ilyen volt:
• Isten és a felebarát iránti szeretet.
• A kölcsönös szeretet, azzal a mértékkel, amit Jézus kért, hogy legyünk készek az életünket is odaadni egymásért.
• Befogadni és megszülni Krisztus lelki jelenlétét közöttünk (ahogyan VI. Pál mondta), melyet Ő ígért meg: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben...” (Mt 18,20).
• Megvalósítani az egységet a Szentháromság példájára, vagyis az emberek között olyan kapcsolatokat teremteni, amelyekben a különbözőség gazdagság ,és mindenki személyisége a másik iránti nyitottságban és ajándékozásban bontakozik ki.
• Mindenekelőtt azonban Jézus főpapi imájának egy mondata ragadta meg őket: „Szent Atyám (...), legyenek mindnyájan egy, ahogyan mi.” Úgy érezték, hogy Jézus e vágyának beteljesüléséért születtek, vagyis hogy hozzájáruljanak az egység megvalósulásához az emberek között.

Később a fent idézett evangéliumi igék lettek az alappontjai az egység lelkiségének, mely egyszerre személyes és közösségi út.

Fontos pillanat volt, amikor ráébredtek arra, hogy Jézus akkor szenvedett a legtöbbet, amikor fájdalmai csúcsán a kereszten az Atyától való elhagyatottságot átélve így kiáltott: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46). Jézus itt mutatta meg leginkább irántunk való szeretetét. Benne találták meg az Istennel és a testvérekkel való egység kulcsát, és Őt választották életük ideáljának. Ettől kezdve az Ő arcát ismerték fel saját szenvedéseikben és testvéreikében. Őt látták a világ minden kis és nagy megosztottságában.

A háború befejezése után a Mozgalom gyorsan terjedt Olaszországban, majd egész Európában és a kontinenseken is. Ma 186 nemzetben van jelen, világszerte mintegy 7 millióan tartoznak hozzá különböző nemzetiségű és vallású emberek. A Szentszék először 1964-ben fogadta el a Mozgalom statútumait, a megújított szabályzatot pedig a Világiak Pápai Tanácsa 1990-ben hagyta jóvá. Magánjellegű és egyetemes társulássá, és ezzel egyidőben pápai jogú társulássá nyilvánította.
    A lelkiség nemcsak más keresztény felekezetek között terjedt el, hanem párbeszédet folytat a nagy vallások híveivel: zsidókkal, muzulmánokkal, buddhistákkal, sintoistákkal, szikekkel stb. Sok nem vallásos meggyőződésű ember is részt vesz a Mozgalom céljainak megvalósításában, és együttműködik olyan egyetemes értékek érvényesítésében, mint a béke, a törvényesség, az emberi jogok, a szolidaritás stb.
     A Mozgalomhoz különböző társadalmi rétegekből származó és különböző foglalkozású emberek tartoznak: családok, fiatalok, gyerekek, papok, szerzetesek és püspökök.

A Mozgalomnak 25 ága van. Ezek között több széleskörű mozgalom is található, melyek a következő területeken működnek: az Új Család Mozgalom a családok egységéért, az Új Emberiség a társadalom megújulásáért, a Plébánia Mozgalom egyházi környezetben, ill. a Fiatalok az Egyesült Világért és a Gyerekek az Egységért a fiatalok körében tevékenykedik.
     Az egység lelkiségének gazdasági kifejeződése, a „közösségi gazdaság”, miszerint a vállalkozók a hasznot közösbe teszik, egy részéből a szegényeket segítik, egy másik részét a „Szent Pál-i” értelemben vett „új emberek” képzését szolgáló struktúrákra, a harmadik részét pedig a vállalkozás fejlesztésére fordítják. Eddig 750 vállalkozás csatlakozott a tervhez több mint 30 országban.
     Új utak nyíltak a társadalmi élet különböző területein, a politikában, a tudomány, a művészet világában, a kultúrában is. Megalakult az ún. Abba Iskola, amely az egység kultúrájának kidolgozásán fáradozik.
     A világon több mint 30 kis „városka” született, ahol evangéliumi alapokon igazi társadalmi együttélés valósul meg. Az itt található családi házak, a templom, a különböző hivatású lakosok képzését szolgáló „iskolák” és a megélhetést biztosító kézműves műhelyek mellett igazi termelő tevékenység is folyik.
     A Fokoláre Mozgalom számos társadalmi megnyilvánulásából kitűnik, hogy ezek az új kezdeményezések messze túlmutatnak a Mozgalom határain, ugyanis az alapító, Chiara Lubich eddig összesen 16 díszdoktori címet kapott.

Hazánkba a 60-as években érkezett a Fokoláre Mozgalom. A közeli országok, az NDK, Jugoszlávia, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország fokolárjainak szeretete által kialakuló személyes kapcsolatok lassan-lassan közösséget teremtettek.
     A Mozgalomnak Magyarországon jelenleg 1000 tagja van, és mintegy 10 000 ember csatlakozik hozzá más-más elkötelezettséggel.

Nyaranként a Máriapolik (többnapos lelkigyakorlatok) szolgálják a lelki elmélyülést, de az év folyamán is lehetőség van különböző csoportokban, helyi közösségekben a találkozásra.
     A Mozgalom szívében a férfi és női fokolárok állnak, melyek tagjai szüzek és házasok, akik az evangéliumi tanácsok szerint teljesen Istennek szentelik életüket. Hazánkban jelenleg 3 női és 2 férfi fokolárban, illetve ahhoz tartozóan összesen 60 Istennek szentelt férfi és nő él.
     24 éve jelenik meg havonta az Új Város c. folyóirat, az olasz Citta Nuova testvérlapja. Szintén havonta nyomtatják 15 ezer példányban az Életige szórólapot. Ez a Szentírás egy-egy mondatát és Chiara Lubich hozzá fűződő teológiai magyarázatát tartalmazza, melyet egy hónapon át próbál életre váltani a Mozgalom minden követője.
Az életige magyarázatát és hozzá kapcsolódó tapasztalatokat rendszeresen közvetíti a rádió és a televízió is. (lásd: www.fokolare.hu - Az élet igéje)

 

     Magyarországi központok:

     Női Közösség: Tóth Ilona országos felelős
     Cím: 1163 Budapest, Ágoston Péter u. 25.
     Tel.: 1/403-1985, fax: 1/402-1760,

     Férfi Közösség: Farkas Ferenc országos felelős
     Cím: 1163 Budapest, Kisterenye u. 54.
     Tel.: 1/403-1741, fax: 1/403-5400

     E-mail: info@fokolare.hu
     Honlap: www.fokolare.hu

     Új Város szerkesztősége:
     Cím: 1163 Budapest, Kisterenye u. 54.
     Tel.: 1/328-0785, fax: 1/328-0784
     E-mail: ujvaros@fokolare.hu