REGNUM CHRISTI MOZGALOM

 

Mi a Regnum Christi Mozgalom?

A Regnum Christi Mozgalom egy főként világi tagokból álló katolikus lelkiségi közösség, mely az emberek és az Egyházat szolgálatában áll. Lelkisége azonos a Krisztus Légiója Kongregációéval, amely maga is része a Mozgalomnak. Karizmája, hogy tevékeny részt vállal az újevangelizációban a világi hívek apostoli küldetésére építve.

 

A Regnum Christi Mozgalom világszerte mintegy húszezer világi és mintegy 600 megszentelt életű nő és férfi tagot számlál. A Mozgalom tagjai között egyházmegyés papok, püspökök és diakónusok is vannak. A Regnum Christi tagsága aktív a fiatalság oktatása, nevelése, ifjúsági klubok működtetése, családpasztoráció, zarándoklatok, missziók szervezése és a szociális tevékenység területén, így egyfajta életstílust jelenít meg az Egyház nagy családján belül.

A Mozgalom Magyarországon 1996 óta van jelen. A Mozgalom részét képező Krisztus Légiója Kongregáció 2002 szeptembere óta a Szent II. János Pál Iskolaközpont (korábbi nevén Szent Benedek Általános Iskola és Két Tannyelvű Gimnázium) fenntartója.

A Regnum Christi megszentelt életűek közül jelenleg (2018) hárman szolgálnak hazánkban: Hangodi Dóri, Clarisse Desclèves és Melanie Zoll, míg a világi tagok és támogató barátaik száma mintegy 1500 főre tehető.

 

Mi a Krisztus Légiója Kongregáció?

A Krisztus Légiója Kongregációt 1941-ben Mexikóban alapították, egyházi státuszát tekintve pápai jogú szerzetesrend, amely ma 21 országban van jelen. A Kongregáció közel 1000 papból, 125 novíciusból és közel 500 képzésben lévő szeminaristából áll. Tagjai közül négyen püspökök. A rendtagok átlagéletkora mindössze 39 év.

A missziós rend küldetése két nagyobb területre osztható: az egyik az evangelizáció, a másik a képzés. Éppen ezért a tagok többsége az oktatásban (iskolák, egyetemek), missziókban (evangelizációs és szociális), valamint a család- és ifjúságpasztorációban, illetve a tömegtájékoztatás területén aktív.

Magyarországon jelenleg három szerzetes pap szolgál: Szabó-Molnár Bálint, Michael Duffy és Szász Csaba LC atyák.

 

Tagság

A Regnum Christi egy apostoli mozgalom az emberek és az Egyház szolgálatában, melynek tagjai a keresztségi ígéreteikből fakadó, az életszentségre és az apostolkodásra szóló hivatásukat intenzívebben akarják megélni.

A Regnum Christi Mozgalmat katolikus hívek alkotják, akik – az Egyház évezredes hagyományának megfelelően és szabadságuk teljes birtokában – összefognak, hogy egymást kölcsönösen segítve válaszoljanak az életszentségre szóló egyetemes meghívásra, és hogy tevékenyen részt vegyenek az evangélium hirdetésében. A Regnum Christi a számos katolikus mozgalom egyike. A Regnum Christi tagok egyazon karizmában osztoznak, amely serkenti keresztény életüket, a helyi és az egyetemes Egyházban történő szerepvállalásukat és a mások iránti önátadásukat.

A világszerte közel 20.000 Regnum Christi tag túlnyomó többsége világi hívő – fiatalok és felnőttek, egyedülállók és házasok, akik keresztségi ígéreteikből fakadóan az életszentségre és az apostolkodásra szóló hivatásukat intenzívebben akarják élni. A világi tagok különböző mértékben köteleződnek el. Vannak, akik mint önkéntesek egy vagy több évet adnak életükből, mások teljesen Isten és testvéreik szolgálatára szentelik magukat. Ezen kívül a Regnum Christi soraiban találhatók püspökök, világi papok, diakónusok és szeminaristák is, akik a Mozgalom nyújtotta lelkiséggel és apostoli módszerekkel kívánják gazdagítani lelki életüket és egyházi szolgálatukat.

A Regnum Christi Mozgalom nyitott minden katolikus hívő számára, aki egy apostoli lelkületű közösség tagjaként szeretné megélni és továbbadni az Evangéliumot, és törekszik arra, hogy életében megtapasztalja és elmélyítse az istengyermekség mindent felülmúló örömét.

A Mozgalom tagjai ígéretet tesznek az elmélyültebb imaéletre: gondot fordítanak a mindennapi imára és szentírásolvasásra, a rendszeres szentgyónásra és az Oltáriszentség tiszteletére, az évenkénti lelkigyakorlatra és az apostolkodásra, valamint az Evangélium tanításának gyakorlati megélésére saját környezetükben.

 

Lelkiség

A Regnum Christi Mozgalom lelkisége a Krisztus Légiója szerzetesrendével azonos módon Krisztus-központú, valamint Szűz Mária és a pápa különleges tisztelete jellemzi.  A Mozgalom lelki, szakmai és szervezeti keretet biztosít tagjai, önkéntesei és az apostoli munkákon keresztül megszólítottak számára katolikus hitünk mélyebb megélésére, a szeretetben való kibontakozásra. Ennek érdekében a Krisztus Légiója Kongregáció papjai és a mozgalom megszenteltjei rendszeres lelki kíséréssel és a lelki növekedést támogató különféle szolgálatokkal segítik a Regnum Christi a tagokat és mindazokat, akik velük kapcsolatba lépnek.

 

Karizma

A Regnum Christi lelkiségének központja a Jézus Krisztus iránti személyes szeretet, s ebből fakadóan a hiteles, keresztény felebaráti szeretet megélése: személyes életszentségre törekvés és aktív apostoli tevékenység végzése. Az Isten és a felebarát iránti szeretettől indítottan a Mozgalom tagjai azért tevékenykednek, hogy Jézus Krisztus evangéliuma valósággá váljon mind a saját életükben, mind pedig a társadalmakban, ahol élnek.

A Regnum Christi az Egyházban és az Egyházért létezik és tevékenykedik. Péter utódjához és a vele egységben lévő püspökökhöz való hűségével a Mozgalom az Egyház szívében él, és annak szolgálatában áll. Tagjai arra törekednek, hogy megéljék keresztségi fogadalmukat, hogy a hit mindennapi életük motorjává váljon. Szűz Máriát a keresztény ember legtökéletesebb modelljének tekintik. Ezért a Mozgalom tagjai arra törekednek, hogy bensőséges és gyermeki kapcsolatot hozzanak létre Jézus és az Egyház Édesanyjával.

 

 Küldetés

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)- ez a nagy küldetés, melyet Krisztus bízott az apostolaira mennybemenetele előtt, és amely ma még sürgetőbben visszhangzik. (Regnum Christi Kézikönyv 375.)

A Regnum Christi - az Egyház ölén született többi szervezettel karöltve - feladatának érzi, hogy elvigye Jézus Krisztus üdvözítő örömhírét az embereknek, és hogy áthasson minden emberi valóságot az evangélium szellemével. Küldetésének tekinti a püspökök támogatását Krisztus országának terjesztésében. A Regnum Christi célkitűzései és tevékenységei alapvetően lelki természetűek, a hit ügyét szolgálják és a lelkek üdvösségét keresik.

Azon meggyőződésből fakadóan, hogy az Egyház természetfölötti és evilági küldetésének eszköze, a Regnum Christi távol tartja magát minden politikai párttól és csoportosulástól akár nemzeti, akár pedig nemzetközi szinten, és nem vall magáénak semmilyen ideológiát vagy politikai rendszert.

A Regnum Christi Mozgalom sajátos apostoli céljának lényege abban áll, hogy a katolikus híveket arra neveli, hogy Jézus Krisztus és az Egyház iránti elkötelezettségük jegyében vállaljanak tevékenyen szerepet embertársaik szolgálatában.

Amikor a Regnum Christi Mozgalom - karizmája szerint - bekapcsolódik az egyházmegyei lelkipásztori munkába, ez serkentőleg hat mind a helyi egyházközség életére, mind az egyes tagokra, akiket a Mozgalom arra biztat, hogy kezdeményezéseikkel válaszoljanak az adott hely és idő kihívásaira.

A Regnum Christi a tagjai számára széleskörű apostoli tevékenységet biztosít, ahol mindenki megtalálja a magának legmegfelelőbbet, hogy abba fektesse talentumait. Ezen tevékenységek elsősorban a következő területeket érintik: oktatás, misszió, karitatív munka, ifjúság- és családpasztoráció, kultúra és tömegtájékoztatás.

Ezért a Regnum Christi számára az Egyház szolgálata jelenti küldetésének teljesítését Krisztus országának terjesztésében, ebben valósítja meg önmagát (Regnum Christi Kézikönyv 14.)

 

 

Apostoli tevékenység

A Regnum Christi Mozgalom apostoli küldetése, hogy aktív, elkötelezett katolikusokat állítson Jézus Krisztus és az Egyház szolgálatába. A Mozgalom apostoli tevékenységeinek köre igen szerteágazó. Első helyen érdemes megemlíteni a következőket: gyermek- és ifjúsági munka, családpasztoráció, oktatás–nevelés, misszió, szociális programok, iskolák, a kultúra és a tömegkommunikációs eszközök világa. Ezekben minden tag képességei és körülményei szerint valósíthatja meg apostoli küldetését.

Magyarországi apostoli munkáink között találhatók az alsós korosztály hitbeli ismereteit interaktív játékos tevékenységgel megalapozó NET (Növekedjünk Együtt KriszTusban) foglalkozásai és a tizenévesek személyiség- és közösségformáló ECYD (Élmény, Cél, Döntés) programjai. A gimnazista fiatalok igényeire válaszolnak a Pure Fashion, a What’s Up?, valamint a Fiatal Missziósok csoportjai. E programokat külföldi ifjúsági találkozók és zarándoklatok teszik még színesebbé. Maga a Szent II. János Pál Iskolaközpont (Budapest, XI. kerület) is fontos apostoli munka a hazai Regnum Christi tagság számára. Több apostoli munkánk is az Iskolaközonthoz kötődő szülők és családok lelki növekedését is szolgálja. Ilyenek többek között a Regnum Christi férfi és női imacsoportok, a havi rendszerességű lelkiestek, az évente tartott háromnapos lelkigyakorlatok (triduumok), a feliratkozóknak naponta e-mailben elküldött napi elmélkedések és a Vándor Evangélium imakörök országszerte.

A Mozgalom különös sajátossága, hogy lehetőséget ad a helyi szükségletekre válaszoló, új apostoli tevékenységek megvalósítására is.

 

 

 

Kapcsolat 


    A Regnum Christi Mozgalom és a Krisztus Légiója Kongregáció magyarországi elöljárója:
    Szabó-Molnár Bálint LC
    Cím: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
    Tel: 1/789 0445, 1/877-4801
    Mobil: 20/934-1747
    E-mail:
bszabo@legionaries.org

    Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű nők közössége:
    Hangodi Dóri
    Cím: 2040 Budaörs, Cinege utca 6.
    Tel: 1/877-4801
    Mobil: 20/929-1566
    E-mail:
dhangodi@regnumchristi.net 

 

 

További elérhetőségek:

Iroda és levelezési cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178/C. fsz. 35.

Telefon/Fax: (06-1) 877-4801

E-mail: info@regnumchristi.hu

Honlap: www.regnumchristi.hu